info@usrvitez.ba

Kazne za zagađenje okoliša

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 111. hitnoj sjednici u Mostaru, utvrdila je Prijedlog zakona o zaštiti okoliša koji uređuje načela zaštite okoliša i njegovih komponenti, nadležnost u ovoj oblasti, informiranje i obrazovanje o okolišu, pristup informacijama i učešće javnosti, planiranje, stratešku procjena utjecaja na okoliš, uspostavljanje standarda kvaliteta, procjenu utjecaja na okoliš, okolinske dozvole, sprječavanje nesreća velikih razmjera, financiranje zaštite, građansku odgovornost za štetu, sistem eko-označavanja i upravljanja, međuentitetske saradnje, upravni i inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe u oblasti okoliša. Novim zakonom propisane su novčane kazne za prekršaje za pravne i fizičke osobe od 500 do 50.000 konvertibilnih maraka. Kako je priopćila Vlada Federacije, ciljevi ovog zakona su smanjeno korištenje, sprječavanje opterećivanja i zagađenje okoliša, sprječavanje narušavanja, kao i poboljšanje i obnova oštećenog okoliša, poboljšanje uvjeta okoliša, zaštita ljudskog zdravlja, uključujući pravo na zdrav život, očuvanje i zaštita prirodnih resursa, racionalno korištenje resursa i takav način privređivanja kojim se osigurava obnova resursa, usklađenost socijalnih, ekonomskih i drugih interesa Federacije BiH sa zahtjevima za zaštitu okoliša. Odnosi se i na ostvarivanje i unaprjeđenje međunarodne suradnje u ovoj oblasti, animaciju javnosti i njezino učešće u djelatnostima koje imaju za cilj zaštitu okoliša, koordiniranje privrede i integriranje socijalnog i ekonomskog razvoja u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša i uspostavljanje i razvoj institucija za zaštitu i očuvanje okoliša. Odredbe ovog zakona odnose se na sve komponente okoliša (zrak, vodu, tlo, svijet biljaka, životinja i gljiva, pejzaž, izgrađeni okoliš), sve vidove aktivnosti kojima je svrha korištenje i opterećivanje prirodnih resursa, odnosno djelovanje na okoliš koje znači opasnost od zagađenja, ili imaju negativan utjecaj na okoliš (poput buke, vibracija, radijacije, izuzimajući nuklearnu radijaciju, otpad, svjetlosno zagađenje, itd.), prava i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju aktivnosti utvrđene zakonom i zadatke u području okoliša koji proizlaze iz međunarodnih konvencija, navodi Vlada Federacije. Među razlozima za donošenje Zakona o zaštiti okoliša su očuvanje, zaštita, obnova i poboljšanje ekološkog kvaliteta i kapaciteta okoliša, kao i kvaliteta života, mjere i uvjeti upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih resursa, pravne mjere i institucije očuvanja, zaštite i poboljšanja zaštite okoliša, financiranje aktivnosti vezanih za okoliš i dobrovoljne mjere i poslovi i zadaci organa uprave na različitim razinama vlasti.
Vlada je navela kako su aktualni zakonski okvir zaštite okoliša u Federaciji BiH su Zakon o zaštiti okoliša, koji je stupio na snagu 2003. godine, njegove izmjene i dopune od 2009. godine, kao i na osnovu ovih zakona doneseni podzakonski akti, te kantonalni propisi usklađeni s ovim zakonom. Potreba za izradom novog Zakona o zaštiti okoliša primarno je temeljena na rezultatima projekta “Monitoring napretka usklađenosti okolišne legislative u zemljama jugoistočne Europe s legislativom Europske unije”. U okviru ovog projekta utvrđeno je da je postojeći Zakon o zaštiti okoliša, samo djelomično usklađen s pravnim propisima EU iz oblasti okoliša, te da je potrebno izmjenama i dopunama postojećih ili donošenjem novih propisa dovesti do neophodnog nivoa usklađenosti.Pored ovih manjkavosti postojeći Zakon o zaštiti okoliša, kao ni njegove izmjene i dopune, nisu na najbolji način prenijeli obaveze koje je Bosna i Hercegovina kao država, preuzela ratifikacijom više međunarodnih konvencija i protokola bitnih za zaštitu okoliša. Novi Zakon o zaštiti okoliša se zasniva na direktivama Europske unije i međunarodnim konvencijama, a u njega su u potpunosti ili djelomično ugrađene odredbe pet EU direktiva, što predstavlja respektabilnu razinu usklađenosti ovog zakona s propisima EU.
Ovim zakonom se uvode nove odredbe koje su veoma bitne za zaštitu okoliša kao što je skraćenje rokova za izdavanje okolinske dozvole. On regulira pitanje obnove okolinske dozvole, što do sada nije bio slučaj, a njegove odredbe daju podlogu za izradu podzakonskih propisa kojim se definiraju kategorije pogona i postrojenja, kao i nadležnost za postupanje, navodi se u priopćenju Vlade Federacije.